Reggio- Emilia

Sputnik är inspirerade av Reggio- emilias filosofi. Reggio Emilia är en pedagogisk förskoleinriktning som startades av loris Malaguzzi 1963 vid de kommunala daghemmen i Reggio Emilia i Italien. Pedagogiken fick internationellt genomslag och sedan 1993 finns ett Reggio Emilia-institut i Stockholm. En bärande idé i pedagogiken är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Skapande, observation och dokumentation har stor betydelse i verksamheten. Barnen ses som rikt, kompetent och nyfiket.

Varje barn är en kompetent individ med inneboende drivkraft, fantastiska egenskaper och stark skaparkraft. Utgångspunkten är att se varje barn, att inspirera till utforskande och att uppmuntra till skapande och utveckling av de egna uttryckssätten är därför målet med pedagogiken. Genom att pröva sina idéer tillsammans med andra utvecklas barnens fantasi, verklighetsuppfattning, rimlighetsuppfattning, lyssnande, argumenterande och samspel med andra. Pedagogerna finns ständigt i barnens närhet för att prata med barnen, lyssna till barnen, analysera och dokumentera verksamheten och barnens utveckling. Vi stimulerar till självständighet genom att låta barnen få nya utmaningar i den dagliga verksamheten. På Sputnik försöker vi att få barnet självt eller tillsammans med sina kamrater att fundera och söka svar på sina frågeställningar.

Reggio Emilia-filosofin går till stor del ut på att man ska lyssna på barnen, det kompetenta barnet. Det är barnets tankar och funderingar som till stor del styr arbetet medan den vuxna ska vara där som ett stöd för barnet och en medupptäckare till teorier och kunskaper. I och med detta är det naturligt att projekten/temaarbeten på Sputnik utvecklas ur saker som är aktuelle för barnen för tillfället. Saker som de pratar mycket om eller som personalen känner är viktigt för gruppen just nu att arbeta med. Istället för att pedagogerna tänker ut en början, en mitt och ett slut på arbetet får barnens funderingar och reflektioner styra. Vi prövar skilda angreppsvinklar och använder olika uttryckssätt i ateljén, eller via sång, dans, drama, gymnastik och sagostunder. Barnen har också fri lek, utelek i parken, utflykter, musei- och teaterbesök. Att jobba med projekt kan se väldigt olika ut beroende på ålder och temats inriktning.

null

Exempel på projekt – sagor

Under det senaste året på Sputnik har vi arbetat med sagor. Vi började med att upptäcka sagor via böcker, sagopåsar och biblioteksbesök. Därefter spelade barnen upp sagor för varandra med hjälp av figurer. Det dröjde inte länge förrän barnen skapade sina egna sagor, vilket gjordes både i uppdelade smågrupper och alla tillsammans. Snart blev det tydligt hur barnen kopplade ihop sagorna med teater. Vi gick på flera teaterföreställningar och vi besökte kungliga Dramaten för att lära oss hur det fungerar bakom scenen.

Efter detta studiebesök var det tydligt för barnen att en “riktig” teater kräver både ridåer och kostymer. Med det fortsatta projektet in i ateljén där det målades och ritades scenkläder och stora ridåer hängdes upp. Barnen repeterade sin egenkomponerade saga inför galapremiären och vid terminens slut spelades teatern upp för en hänförd publik bestående av syskon, släkt och föräldrar. Stående ovationer!